Projekty Mobilności

Celem projektów mobilności jest wspieranie międzynarodowej mobilności osób w trakcie szkolenia zawodowego oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie takich szkoleń. Głównym założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie wzmocnienie więzi między światem edukacji i pracy.
Projekty w ramach programu Leonardo da Vinci mogą realizować wyłącznie instytucje posiadające osobowość prawną.
Rodzaje projektów:
• Projekty staży zagranicznych (IVT, PLM)
• Projekty wymiany doświadczeń (VETPRO)
Polskie priorytety narodowe dla projektów mobilności:
• Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (zwiększenie udziału pracowników MŚP w projektach mobilności, wspieranie MŚP jako beneficjentów projektów mobilności zarówno jako wnioskodawców jak i jako partnerów).
• Wspieranie projektów dla osób bezrobotnych i powracających na rynek pracy.
• Wspieranie beneficjentów z terenów słabiej rozwiniętych (wschodnia część Polski, obszary ze strukturalnym bezrobociem).
• Promowanie elastycznych form zatrudnienia i wspieranie absolwentów/ osób bezrobotnych w zakładaniu własnych firm (staże w firmach z doświadczeniem w tym zakresie, promowanie przedsiębiorczości).
Ważne informacje
• Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci informuje, iż w konkursie 2010 zostały wprowadzone ograniczenia kwotowe grantów dla Beneficjentów. Maksymalna wysokość grantu to 250 000 Euro dla jednej instytucji w roku konkursowym. Wprowadza się również ograniczenie liczby składanych wniosków maksymalnie do dwóch projektów na jednego wnioskodawcę. W przypadku złożenia dwóch projektów kwota łącznego dofinansowania nie może przekroczyć 250 000 euro.
• Informujemy, że od roku 2010 do udziału w projektach w ramach Programu Leonardo da Vinci uprawnione zostały instytucje z Chorwacji. Mogą one uczestniczyć tylko w wybranych typach projektów, na następujących zasadach:
Projekty Mobilności – są uprawnione, ale tylko jako instytucje wysyłające (polscy uczestnicy do Chorwacji jechać nie mogą)
Projekty Partnerskie – są uprawnione, ale tylko w roli Partnera projektu (nie Koordynatora)
Wizyty Przygotowawcze – są uprawnione
Projekty Transferu Innowacji – są nieuprawnione
• Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci przypomina o zakazie ponownego finansowania stażu tej samej osoby. Oznacza to, iż osoba, która była na stażu w ramach grupy IVT, może wyjechać na kolejny staż tylko w ramach PLM lub VETPRO.
• Decyzją Komisji Europejskiej, zniesiony został wymóg zwrotu odsetek od grantów Programu Leonardo da Vinci narosłych na kontach bankowych. W związku z tym, beneficjenci z konkursu 2007 i późniejszych nie deklarują w raporcie końcowym wysokości odsetek.
• Beneficjentów korzystających z usług Instytucji pośredniczących zachęcamy do zapoznania się z opublikowanymi przez Narodową Agencję zaleceniami.

Materiały tutaj użyte pobrane zostały ze strony: http://leonardo.org.pl/

Czy wiesz że?

  Ciekawostki o krajach Unii

Losowe zdjęcia z praktyk

Polecamy